Yhteystiedot

Puheenjohtaja:
Jouni Pitkänen

Sivustoa päivitetty

19.9.2018

Uutiset

19.9.2018Keräilmessut lauantaina 6.10.2018Lue lisää »28.2.2018Suomen kelloklubi ry:n vuosikokous lauantaina 17.3.2018 klo 15.00Lue lisää »28.2.2018Keräilymessut lauantaina 7.4.2018Lue lisää »12.11.2017Suomen kelloklubi ry:n vaalikokous 25.11.2017 klo 15.00Lue lisää »

SUOMEN ANTIIKKIKELLOKLUBI RY:N SÄÄNNÖT

 

1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Suomen Antiikkikelloklubi ry ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Suomi.

 

2§ Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on ajanmittauskulttuuriin liittyvien asioiden vaaliminen ja kehittäminen.
Suomalaisten kuin myös ulkomaalaisten kellonvalmistajien henkilöhistorian kerääminen ja taltiointi. Maassamme olevien tai tänne tuotavien kellojen tai muiden aikaa osoittavien kojeiden  alkuperän selvittäminen. Edellä mainittujen kellojen ja kojeiden hankkiminen ja entisöiminen kuin myös niiden sälyttäminen ja luetteloiminen museo- ja opetustarkoituksessa.

Näihin päämääriin yhdistys pyrkii järjestämällä näyttelyitä, myyjäisiä ja kuntoisuuskilpailuita vanhoille kelloille ja ajanottolaitteille. Toimeenpanemalla kokous- ,keskustelu-, esitelmätilaisuuksia sekä julkaisemalla ja tiedottamalla yhdistyksen tarkoitusperien mukaista aineistoa.

Yhdistys voi vastaanottaa ja hankkia lahjoituksia ja muuta vastaavaa taloudellista  tukea toiminnalleen.

 

5§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen hyvämaineinen Suomen kansalainen, joka haluaa edistää yhdistyksen toimintaa ja jonka johtokunta jäseneksi hyväksyy. Muitakin kuin Suomen kansalaisia voi johtokunta jäseneksi hyväksyä, kuitenkin enintään 1/10 osan koko jäsenmäärästä. Jäseneksi hyväksytty on merkittävä yhdistyksen jäsenluetteloon.

 

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia tai kannattavia jäseniä. Kunniajäsenikseen yhdistys voi vuosikokouksessaan tekemällä päätöksellään kutsua henkilöitä, jotka huomattavalla tavalla ovat vaikuttaneet yhdistyksen tai sen tarkoitusperien hyväksi. Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa. Varsinaiset ja kannattavat jäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous määrää.

 

Jäsenen katsotaan kuuluvan yhdistykseen niin kauan kunnes hän kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksessa ilmoittaa eroavansa yhdistyksestä, erotetaan tai kuolee.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän toimii sen tarkoitusperiä vastaan, ei noudata yhdistyksen sääntöjä eikä yhdistyksen kokouksessa tehtyjä kaikkia jäseniä velvoittavia päätöksiä tai jättää jäsenmaksun suorittamatta. Jäsenen erottaminen on johtokunnan asia.

 

9§ Toimielimet

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous, johtokunta ja toimikunnat.

 

10§ Kokoukset

Vuosikokous on pidettävä helmi- maaliskuussa johtokunnan määräämässä paikassa ja sopivaksi katsomanaan ajankohtana. Asioita , joita jäsenet haluavat vuosikokouksen käsittelevän, on tehtävä kirjallinen esitys johtokunnalle kokouspäivään mennessä. Johtokunnan on toimitettava esityslista siihen liittyvine lausuntoineen jäsenille kaksi viikkoa ennen kokousta. 11§ Ylimääräinen kokous voidaan pitää, mikäli johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai enintään 1/3-osa yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle joko kirjallisesti tai

sanomalehti-ilmoituksella kaksi viikkoa ennen kokousta.

Kokouksissa äänestettäessä kullakin jäsenellä on yksi ääni. Jos päätöksiä tehtäessä on äänestettävä, tulee kokouksen päätökseksi se mielipide jota enemmistö kannattaa. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa, jossa ratkaisee arpa. Vaalit on suoritettava suljetuin lipuin, mikäli joku jäsen sitä vaatii. Yhdistyksen kokouksissa päätetään kokouskutsussa mainituista asioista.

 

12§ Vuosikokouksessa tulee käsitellä seuraavat  asiat:

1.     Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

2.      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3.     Esitetään yhdistyksen tilit ja taseet sekä tilintarkastajien kertomus hallinnon ja tilien tarkastamisesta. Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili -ja muille vastuuvelvollisille.

4.     Esitetään yhdistyksen vuosikertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.

5.      Päätetään muista johtokunnan tai jäsenten esittämistä asioista.

 

12.1§ Vaalikokous

Yhdistyksen vaalikokous on pidettävä loka- marraskuussa johtokunnan määräämässä paikassa ja sopivaksi katsomana ajankohtana. Vaalikokouksessa tulee käsitellä seuraavat asiat:

 

1.      Hyväksytään toiminta suunnitelma ja talousarvio sekä päätetään jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle vuodelle

2.      Valitaan johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi.

3.      Valitaan johtokunnan muut jäsenet alkavalle vuodelle erovuorossa  olevien tilalle.

4.      Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.

5.      Päätetään muista johtokunnan tai jäsenten esittämistä asioista.

 

13§ Johtokunta

Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä siten, että kolme jäsentä vuosittain tulee erovuoroon. Johtokunta toimii yhdistyksen asioiden hoitajana ja edustajana. johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on päätösvaltainen jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme johtokunnan jäsentä osallistuvat päätöksen tekoon. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

 

14§

Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja tarpeelliset virkailijat.

 

15§ Toimikunnat

Asioiden valmistelemista ja toimeenpanoa varten voi johtokunta perustaa toimikuntia. Kunkin toimikunnan suuruuden ja voimassaoloajan   määrää johtokunta. Toimikuntien työtä ohjaa ja valvoo johtokunta.

 

16§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi johtokunnan jäsen,

kaksi yhdessä.

 

17§ Toimikausi, tilien tarkistaminen ja päättäminen.

Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan vaalikokouksessa vuodeksi kerrallaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet. Yhdistyksen tili- ja toimintavuotena on kalenterivuosi ja sen tilinpäätös tehdään joulukuun 31. päivänä.

 

18§ Sääntöjen muuttaminen.

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään ¾ -osaa annetuista äänistä. Yhdistyksen jäsenet voivat ehdottaa sääntöjen muuttamista. Ehdotus on jätettävä kirjallisena johtokunnalle, joka esittää sen yhdistyksen kokoukselle.

 

19§ Yhdistyksen purkaminen.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa, vähintään ¾-osan äänten enemmistöllä. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi, purkautumisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti.